Contact

ul. Wojska Polskiego 6D
39-300 Mielec

+48 605 048 227
biuro@grupa-tm.pl

KRS 0000586212
REGON 362985120
NIP 4980265085

Terms and conditions

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (dalej OWZ) rev. 01

GRUPA TM SP. Z O.O.

 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. O ile Strony nie postanowiły inaczej w treści Zamówienia, zapisy niniejszych OWZ mają bezpośrednie zastosowanie do Zamówień złożonych przez Grupa TM Sp. z o.o. i wiążą Strony w poniższym brzmieniu.
 2. Żadne inne ogólne warunki handlowe nie mają zastosowania dla relacji kontraktowych opartych na Zamówieniu, w którym OWZ są integralną jego częścią, chyba, że Grupa TM Sp. z o.o. wyrazi pisemną zgodę na zastosowanie takich warunków.
 3. Treść Zamówienia wraz z OWZ z załącznikami stanowi całość porozumienia pomiędzy Grupa TM Sp. z o.o. i Dostawcą oraz jest nadrzędna w stosunku do Oferty, wszelkich poprzednich negocjacji, przedłożonych przez Dostawcę ogólnych warunków handlowych, stanowisk lub uzgodnień poczynionych w tym zakresie i wyrażonych zarówno na piśmie jak i ustnie z wyłączeniem zakresu bezpośrednio włączonego do treści Zamówienia.
 4. OWZ stanowią integralną część Zamówienia, jako załącznik. W celu nadania mocy obowiązującej, OWZ nie wymagają złożenia osobnego oświadczenia woli przez Strony. Jeśli OWZ nie zostały dołączone do Zamówienia, to Dostawca jest związany OWZ w brzmieniu obowiązującym w Dacie Umowy.
 5. O ile Dostawca nie zastrzega tego wyraźnie w swojej Ofercie, złożenie Oferty oznacza akceptację przez Dostawcę wszystkich, bez wyjątku postanowień OWZ.
 6. Jeżeli postanowienia OWZ są w sprzeczności z postanowieniami Zamówienia, to moc nadrzędną mają te z nich które są korzystniejsze dla Zamawiającego
 7. Umowa z Dostawcą zawarta jest w formie pisemnej:
 8. a) podpisanej przez Grupa TM Sp. z o.o. i Dostawcę
 9. b) Lub w formie jednostronnie podpisanego przez Grupa TM Sp. z o.o. Zamówienia złożonego Dostawcy. Dostawca w ciągu 3 dni od dnia przekazania takiego jednostronnie podpisanego Zamówienia, jest zobligowany do złożenia Grupa TM Sp. z o.o. pisemnego oświadczenia, podpisanego zgodnie z reprezentacją Dostawcy o przyjęciu Zamówienia albo odmowy przyjęcia go do realizacji. W przypadku braku wymienionego oświadczenia, Strony poczytują, iż Zamówienie zostało przyjęte do realizacji przez Dostawcę na warunkach i terminach w nim określonych. Zamówienie może zostać przekazane także drogą elektroniczną. Przekazane Dostawcy takie jednostronnie podpisane Zamówienie może być przez Grupa TM Sp. z o.o. anulowane – na zasadach ogólnych – bez żadnych ewentualnych roszczeń ze strony Dostawcy.
 10. O ile Strony nie uregulowały tego odmiennie w Zamówieniu, dniem wejścia Zamówienia w życie jest Data Zamówienia określona w tytule zawartym na stronie pierwszej Zamówienia.
 11. Dostawca deklaruje, że:
 12. a) Zapoznał się z wszystkimi faktami, terminami i warunkami realizacji, danymi, dokumentami, załącznikami, okolicznościami, wymaganiami, przeszkodami, (jeżeli takowe występują) i uzgodnieniami dotyczącymi realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz treścią OWZ oraz, że wziął je pod uwagę przy ustalaniu swojej Oferty oraz akceptuje dokument Zamówienia i jego załączniki i wymagania z nich wynikające, jak również potwierdza, że te dokumenty i wymagania stanowią nieodzowny element realizacji niniejszego Zamówienia, a także, że Przedmiot Zamówienia będzie realizowany zgodnie z zasadami i wymaganiami określonymi w tych dokumentach.
 13. b) O ile zakres Przedmiotu Zamówienia będzie realizowany na Terenie Budowy lub go bezpośrednio lub pośrednio dotyczył, Dostawca deklaruje, że zapoznał się w szczególności z warunkami i okolicznościami panującymi na Terenie Budowy oraz, że wziął je pod uwagę przy ustalaniu swojej Oferty, cen, harmonogramów, warunków i terminów realizacji Zamówienia.
 14. c) Starannie rozważył sposób realizacji Zamówienia, zapoznał się z wszystkimi zezwoleniami i innymi wymaganiami prawnymi odnoszącymi się do Przedmiotu Zamówienia,
 15. d) podejmie wszystkie niezbędne kroki przy realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie z OWZ,
 16. e) Przestrzegać będzie zasad Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001 oraz system zarządzania 14001.
 17. f) Przestrzegać będzie zasad BHP według OHSAS 18001 jak również przepisów BHP obowiązujących na terenie prowadzonych prac.
 18. g) Posiada lub będzie posiadał, w razie konieczności, wszystkie środki techniczne, możliwości zarządzania projektem, itp. materiały, środki produkcji, urządzenia i środki finansowe niezbędne dla prawidłowej i terminowej realizacji Zamówienia włącznie z personelem i siłą roboczą potrzebną do realizacji Zamówienia i świadczeń z tytułu udzielonej Gwarancji lub Rękojmi.

ROZDZIAŁ 2. DEFINICJE

O ile Strony w Zamówieniu nie postanowiły inaczej, następujące słowa i zwroty mają znaczenie zgodne z poniższymi definicjami:

ZAMAWIAJĄCY

Grupa TM SP. O. O. z siedzibą w Zabrzu.

ADRES KORESPONDENCYJNY

Oznacza 41-800 Zabrze, ul. Ks. Dr. A. Korczoka 91 lok 15.

DATA UMOWY/DATA ZAMÓWIENIA O ile strony nie uregulowały tego odmiennie w Zamówieniu, oznacza dzień wejścia w życie Zamówienia, zgodnie z datą określoną w tytule na stronie pierwszej Zamówienia.

DOKUMENTACJA

Oznacza w szczególności wszelkie dokumenty techniczne, rysunki, obliczenia, dane techniczne, dokumenty, raporty realizacji, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji, Deklarację Zgodności WE (EC Declaration of Conformity) dokumentację wykonawczą, warsztatową, powykonawczą, jakościową, inne dokumentacje techniczne, jaką zgodnie z zakresem Przedmiotu Zamówienia, Dostawca ma świadczyć ZAMAWIAJĄCEMU

DOKUMENTY UMOWY

Oznacza Zamówienie wraz z Załącznikami oraz przekazaną Dostawcy Dokumentacją ZAMAWIAJĄCEGO w formie papierowej, elektronicznie lub na nośnikach CD/DVD wraz z innymi uzgodnionymi dokumentami.

DOSTAWCA/SPRZEDAWCA/WYKONAWCA

oznacza osobę lub podmiot, który ma dostarczyć prace w ramach kontraktu/umowy/zamówienia podwykonawczego oraz, zależnie od przypadku jego następców prawnych lub dozwolonych cesjonariuszy.

DOSTAWY

Oznaczają wszelkie towary, dokumentację, prawa o charakterze materialnym i niematerialnym, które Dostawca zobowiązany jest świadczyć ZAMAWIAJĄCEMU w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia.

DZIEŃ/TYDZIEŃ/MIESIĄC/ ROK

O ile nie zapisano inaczej oznacza dzień lub tydzień lub miesiąc lub rok kalendarzowy.

FORMA PISEMNA

Sposób zawiadomienia jak przekazanie osobiście, listem poleconym, za pomocą specjalnej przesyłki kurierskiej, faksem lub pocztą elektroniczną (e-mailem) na adres Strony drugiej wskazany w Zamówieniu. Przyjmuje się, że każde powiadomienie, zezwolenie, zatwierdzenia, świadectwo, instrukcja czy ustalenie, wysłane za pomocą faksu lub e-maila, zostało doręczone z datą jego wysłania.

GWARANCJA FINANSOWA

Oznacza zabezpieczenie finansowe wymagane od Dostawcy opisane w Rozdziale 4.

INCOTERMS

Oznaczać będzie warunki handlowe zamieszczone w publikacji Incoterms 2010 wydanej przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) w Paryżu z datą obowiązywania od 1 stycznia 2011 w takim zakresie, w jakim rzeczone warunki Incoterms nie są zmodyfikowane postanowieniami Zamówienia lub OWZ. Niniejsze postanowienia OWZ mają pierwszeństwo przed warunkami Incoterms.

INWESTOR

Oznacza podmiot podany w treści Zamówienia.

KLIENT

Oznacza podmiot podany w treści Zamówienia.

OBIEKT

Oznacza przedsięwzięty i realizowany przez ZAMAWIAJĄCEGO cel inwestycyjny realizowany na rzecz Inwestora / Klienta lub potrzeby własne Zamawiającego

OFERTA

Oznacza ofertę Dostawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną ZAMAWIAJĄCEMU bezpośrednio w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

OKRES GWARANCJI

Oznacza okres udzielonej ZAMAWIAJĄCEMU przez Dostawcę Gwarancji na Przedmiot Zamówienia, liczony od daty określonej w Zamówieniu, wraz ze zdarzeniami wydłużającymi udzieloną Gwarancję zgodnie z Zamówieniem.

OKRES GWARANCYJNY DLA WAD UKRYTYCH

O ile Zamówienie nie reguluje tego odmiennie, oznacza okres udzielonej ZAMAWIAJĄCEMU przez Dostawcę Gwarancji na Przedmiot Zamówienia w wypadku wystąpienia wad ukrytych, o 12 miesięcy dłuższy niż Okres Gwarancyjny.

OKRES REALIZACJI

Oznacza okres liczony od dnia zawarcia Zamówienia do rozpoczęcia Okresu Gwarancji.

OKRES RĘKOJMI

Oznacza okres liczony od dnia przejścia ryzyka na Zamawiającego do dnia zakończenia Okresu Gwarancji.

OSOBY TRZECIE/STRONA TRZECIA

Oznacza podmioty nie będące Stronami Zamówienia.

OWZ

Oznacza niniejszy dokument Ogólnych Warunków Zamówień, który stanowi część Zamówienia.

PARAMETRY TECHNICZNE/GWARANTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

Oznacza dane techniczne, parametry techniczne Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonanych Dostaw, Usług lub Prac Budowlanych, które zostały określone w treści Zamówienia, Załącznikach do Zamówienia, Dokumentacji lub Dokumentacji ZAMAWIAJĄCEGO oraz których dotrzymanie i spełnienie wynika z przepisów obowiązującego prawa lub norm PN lub EN.

POWIADOMIENIA/ZEZWOLENIA/ZATWIERDZENIA/ŚWIADECTWA/INSTRUKCJE I USTALENIA

Gdziekolwiek w treści OWZ lub Zamówienia jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu, świadectwie, instrukcji lub ustaleniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie się przez to, o ile nie stwierdzono inaczej, że odpowiednie dokumenty powinny być wystawione w formie pisemnej, a czynności takie jak: „powiadomić”, „zezwolić”, „zatwierdzić”, „poświadczyć”, „zaakceptować” należy rozumieć w ten sam sposób.

PODDOSTAWCA/PODWYKONAWCA

Oznacza osobę lub podmiot gospodarczy zaakceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO którym Dostawca zleca wykonanie określonej części lub całości przedmiotu zamówienia włączając w to także prawnych następców tego podmiotu.

PLAN KONTROLI I BADAŃ/PKIB

Oznacza udokumentowane wytyczne i zasady zachowania należytej jakości Przedmiotu Zamówienia i jego jakościowego odbioru.

PROTOKÓŁ INSPEKCYJNY/PROTOKÓŁ KONTROLI

Oznacza Protokół kontroli jakościowej Przedmiotu Zamówienia.

PROTOKÓŁ ZAKOŃCZENIA ETAPU REALIZACJI

Oznacza protokół podpisany przez ZAMAWIAJĄCEGO i Dostawcę, zawierający wyszczególnienie Robót Budowalnych, Dostaw lub Usług wykonanych i odebranych protokołami Odbioru, stwierdzający pomyślne zakończenie Etapu Realizacji wynikającego z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego do Zamówienia i stanowiący podstawę do wystawienia faktury za odebrany Etap Realizacji.

PROTOKÓŁ ZAKOŃCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oznacza protokół podpisany przez Zamawiającego i Dostawcę po zakończeniu realizacji wszystkich Etapów realizacji, stwierdzający pomyślne zakończenie Przedmiotu Zamówienia, w tym właściwe i zgodne z Zamówieniem wykonanie wszystkich dostaw i Usług wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem Usług w zakresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za Wady. OD dnia podpisania tego protokołu będzie rozpoczynał bieg Okresu Gwarancji.

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA OBIEKTU DO EKSPLOATACJI

Oznacza dokument podpisany przez ZAMAWIAJĄCEGO, który potwierdza przekazanie Obiektu do eksploatacji.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/PRZEDMIOT UMOWY

Oznacza łącznie wszystkie Dostawy, Usługi, Roboty Budowlane, dobra oraz prawa i zobowiązania, które zostały określone w Zamówieniu, OWZ lub są wymagane przez prawo do świadczenia przez Dostawcę, w celu należytej realizacji Zamówienia.

PRZENIESIENIE RYZYKA ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI

Ryzyko oraz prawo własności przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO wskutek i w momencie odbioru Przedmiotu Zamówienia.

RAŻĄCE ZANIEDBANIE

Oznacza każde zachowanie Dostawcy naruszające elementarne zasady należytej staranności przy realizacji Zamówienia, a w szczególności niedotrzymanie Parametrów Technicznych, opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz świadczenia usług w Okresie Gwarancji lub Rękojmi.

ROBOTY BUDOWLANE

Oznacza prace budowlane w rozumieniu Prawa Budowlanego, które zostały określone w Zamówieniu.

SPRZĘT DOSTAWCY

Oznacza wszystkie instalacje, urządzenia, maszyny, narzędzia, rusztowania, aparaturę, przyrządy lub innego rodzaju wyposażenie i przedmioty jakiejkolwiek natury służące do realizacji Przedmiotu Zamówienia, które Dostawca na swój koszt musi zapewnić w celu realizacji Przedmiotu Zamówienia.

TEREN BUDOWY/MIEJSCE PRZEZNACZENIA

Oznacza miejsce świadczenia Dostaw/ usług lub przestrzeń, w której budowany lub realizowany będzie Obiekt oraz te miejsca, które zostały udostępnione Dostawcy przez ZAMAWIAJĄCEGO w celu realizacji Przedmiotu Zamówienia. W szczególności przez Teren Budowy rozumie się teren określony w treści Zamówienia.

USŁUGI/PRACE

Oznaczają wszelkie prace realizowane w celu wykonania Zamówienia.

WADA

Bez względu na zakres, oznacza w szczególności jakąkolwiek usterkę, niezgodność, wadę prawną lub fizyczną przedmiotu Zamówienia.

WADA UKRYTA

Oznaczać będzie wadę lub niezgodność, która nie mogła być wykryta za pomocą racjonalnych badań przeprowadzonych przed wygaśnięciem Okresu Gwarancyjnego.

ZAMÓWIENIE/ UMOWA/KONTRAKT

W rozumieniu Kodeksu Cywilnego oznacza pisemną Umowę cywilnoprawną ORAZ WSZELKIE DOKUMENTY KONTARKTOWE PRZYNALEŻNE DO TAKIEJ UMOWY zawartą z Dostawcą, której częścią są niniejsze OWZ.

ROZDZIAŁ 3. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. O ile Zamówienie tego nie określa inaczej, cena za wykonanie Przedmiotu Zamówienia (zwana dalej Wynagrodzeniem) ustalona jest na warunkach dostawy DDP Miejsce Przeznaczenia, według Incoterms 2010.
 2. Wymienione Wynagrodzenie jest umownym wynagrodzeniem ryczałtowym netto w rozumieniu Prawa Cywilnego i jako takie nie podlega zmianie z tytułu inflacji lub innych przyczyn, względnie wynagrodzeniem szacunkowym stanowiącym iloczyn stawki roboczogodziny i ilości godzin. Do wynagrodzenia zostanie naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów, z daty fakturowania.
 3. Wynagrodzenie Umowne obejmuje w szczególności: koszt realizacji zakresu Przedmiotu Zamówienia, ubezpieczenia, koszt ewentualnych niezbędnych specjalistycznych urządzeń i narzędzi remontowych do prowadzenia remontów w okresie Gwarancji, wraz z kosztem sprzętu koniecznego do wykonania prac na Terenie Budowy oraz koszt pozostałych zobowiązań Dostawcy określonych w Zamówieniu oraz Załącznikach do Zamówienia.
 4. Podstawą do wystawiania faktur przez Dostawce , będą podpisane na Miejscu Przeznaczenia, przez przedstawicieli Stron Protokoły Odbioru, wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w OWZ lub innymi określonymi w Zamówieniu.
 5. Faktury wraz z oryginałem podpisanego przez Strony Protokołu Odbioru zostaną wysłane przez Dostawcę na Adres Korespondencyjny ZAMAWIAJĄCEGO.
 6. Wynagrodzenie za wykonanie zakresu Przedmiotu Zamówienia zostanie zapłacone przez ZAMAWIAJĄCEMU według warunków płatności określonych w Zamówieniu.
 7. Bieg terminu płatności będzie liczony przez Strony od dnia dostarczenia na Adres Korespondencyjny ZAMAWIAJĄCEGO oryginałów wymienionych dokumentów.
 8. Przekazana ZAMAWIAJĄCEMU wadliwa faktura VAT, nie podpisany przez przedstawicieli Stron Protokół Odbioru, kopia Protokołu Odbioru lub kopia przesłana faksem, nie stanowi podstawy do dokonania płatności lub rozpoczęcia biegu terminu dokonania płatności.
 9. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO
 10. Faktura VAT zostanie zapłacona na konto bankowe Dostawcy wskazane na jego fakturze.
 11. W przypadku, gdy wystawiona przez Dostawcę faktura VAT okaże się nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych, czy rzeczowych, jest on zobowiązany do wyrównania ZAMAWIAJĄCEMU szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na ZAMAWIAJĄCEGO przez organ skarbowy.
 12. Dostawca pod rygorem nieważności nie może zbyć wierzytelności wynikających z niniejszego Zamówienia bez pisemnej zgody ZAMAWAIJĄCEGO.
 13. Wszelkie koszty bankowe powstające poza bankiem ZAMAWIAJĄCEGO oraz koszty wystawienia Gwarancji Finansowych ponosi Dostawca.

ROZDZIAŁ 4. WYMAGANIA OGÓLNE W ZAKRESIE GWARANCJI FINANSOWYCH

 1. O ile Strony nie postanowiły inaczej w treści Zamówienia, w celu zabezpieczenia roszczeń przysługujących ZAMAWIAJĄCEMU w stosunku do Dostawcy, powstałych w związku z realizacją Zamówienia, Dostawca jest zobowiązany przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU następujące Bankowe lub Ubezpieczeniowe Gwarancje, zwane dalej „Gwarancjami Finansowymi”:
 2. a) Nie później niż 30 dni licząc od Daty Zamówienia Dostawca przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU Bankową lub Ubezpieczeniową Gwarancję Finansową (Gwarancja Dobrego Wykonania Umowy) w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto z terminem obowiązywania do dnia Przekazania Obiektu do Eksploatacji + 45 dni, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego oraz Inwestora w formie podpisania Protokołu Przekazania –Przyjęcia do Eksploatacji Obiektu. Planowany termin podpisania przez Zamawiającego oraz Inwestora Protokołu Przekazania – Przyjęcia do Eksploatacji Obiektu zostanie określony w Zamówieniu. W przypadku nieprzedłożenia w wymaganym terminie przez Dostawcę w/w Gwarancji Finansowej ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od Zamówienia lub wstrzymać z pierwszych płatności należnych Dostawcy kwotę w wysokości wymaganej Gwarancji Finansowej.
 3. b) Nie później niż 30 dni przed określonym w Zamówieniu planowanym terminem Przekazania Obiektu do Eksploatacji, Gwarancję Finansową (Gwarancja Dobrego Wykonania Umownych Zobowiązań Gwarancyjnych) w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto, terminem obowiązywania do dnia zakończenia okresu Gwarancji i Rękojmi zgodnie z terminem rozpoczęcia i zakończenia okresu Gwarancji i Rękojmi określonego w Zamówieniu + 45 dni. W przypadku nie przedłożenia w wymaganym terminie przez Wykonawcę w/w Gwarancji Finansowej, ZAMAWIAJĄCY wstrzyma z ostatnich płatności należnych Dostawcy kwotę w wysokości wymaganej gwarancji lub kwota ta zostanie pobrana z Gwarancji Finansowej określonej powyżej.
 4. Gwarancje Finansowe zostaną złożone przez Dostawcę z wystawienia przez uznany i wiarygodny Bank lub Instytucję Ubezpieczeniową w formie Gwarancji Bankowej albo Ubezpieczeniowej.
 5. W każdym przypadku Gwarant wystawiający Gwarancję Finansową oraz treść Gwarancji Finansowych muszą być zaakceptowane przez ZAMAWIAJĄCEGO pod rygorem odmowy jej przyjęcia. 4. Gwarancje Finansowe będą bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, podlegające właściwości prawa polskiego.
 6. Kwoty wstrzymane z powodu nieprzedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU wymaganej Gwarancji Finansowej stanowić będą nie podlegające oprocentowaniu kaucje gotówkowe zabezpieczające należyte wykonanie Przedmiotu Zamówienia w okresie Realizacji i\lub okresie Gwarancji i Rękojmi.
 7. ZAMAWIAJĄCY zwolni kaucje gwarancyjne i przekaże je na rachunek Dostawcy po przedłożeniu odpowiedniej Gwarancji Finansowej zgodnej z zapisami Zamówienia oraz OWZ lub po upływie Okresu Gwarancji i Rękojmi.
 8. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przez Dostawcę wymaganych zgodnie z Zamówieniem Gwarancji Finansowych ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć karę umowną. Kara zostanie zapłacona przez Dostawcę lub potrącona z wynagrodzenia Dostawcy.
 9. W przypadku przedłużenia okresu realizacji bądź okresu gwarancji i rękojmi Dostawca zobowiązany jest do analogicznego przedłużenia na swój koszt okresu obowiązywania gwarancji finansowych, o których mowa powyżej, pod rygorem wystąpienia ZAMAWIAJĄCEGO z roszczeniem do posiadanych gwarancji w pełnej ich kwocie.

ROZDZIAŁ 5. WYMAGANIA OGÓLNE W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA

O ile Grupa TM Sp. z o.o nie zastrzegła inaczej w Zamówieniu, niniejsza Klauzula określa zakres obowiązkowych Ubezpieczeń Dostawcy.

 1. Dostawca jest zobowiązany do posiadania i utrzymywania w mocy przez cały okres trwania Umowy oraz w Okresie Gwarancji ochrony ubezpieczeniowej Odpowiedzialności Cywilnej deliktowej i kontraktowej związanej z realizacją Umowy. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody, o jakich mowa w pkt 2.1. będące, – jeżeli strony umowy ubezpieczenia nie umówiły się inaczej – następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Gdy według umowy ubezpieczenia ochrona nie będzie uzależniona od wystąpienia zdarzenia w okresie ubezpieczenia, lecz skuteczna wobec szkód powstałych, ujawnionych lub zgłoszonych w okresie ubezpieczenia, okres ubezpieczenia ( jeden lub – pod warunkiem zachowania ciągłości – ich suma) nie może być krótszy niż okres trwania Umowy i Gwarancji.

2.1. Ubezpieczone będą szkody rzeczowe, osobowe, czyste starty finansowe oraz następstwa tych szkód, w szczególności:

2.1.1 wyrządzone przez Podwykonawców,

2.1.2 wynikłe z niewykonania lub wadliwego wykonania zobowiązania,

2.1.3 spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach Umowy,

2.1.4 w mieniu powierzonym lub przekazanym w celu sprawowania nad nim pieczy i/lub kontroli albo dozoru,

2.1.5 w mieniu będącym przedmiotem obróbki, naprawy czyszczenia,

2.1.6 wyrządzone przez pojazdy mechaniczne używane do realizacji Umowy, nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów OC,

2.1.7 poniesione przez pracowników w następstwie wypadków przy pracy (OC Pracodawcy),

2.1.8 powstałe podczas pracy ładunkowych,

2.1.9 powstałe w okresie gwarancji, mające swe źródło w trakcie procesu realizacji,

2.1.10 wyrządzone rażącym niedbalstwem.

2.2 Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wyniesie nie mniej niż 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W odniesieniu do czystych strat finansowych oraz zakresów ujętych w punktach 2.1.4 do 2.1.7 dopuszczalne jest ustanowienie limitów odpowiedzialności na poziomie 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Jeżeli przedmiotem Zamówienia nie będzie wykonawstwo – wymagana będzie tylko klauzula 2.1.3 dotycząca odpowiedzialności za szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach Umowy.

2.3. Franszyzy będę ustanowione na poziomie nie wyższym niż 2.000 zł, z zastrzeżeniem, że nie będą dotyczyły szkód osobowych.

2.4. Dostawca jest zobowiązany do zawarcia ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych dla użytkowanego sprzętu, jeżeli przedmiotem Zamówienia jest wykonawstwo. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości odtworzenia, a franszyza nie będzie wyższa niż 2.000 zł.

 1. W przypadku, gdy przedmiotem umowy będą czynności projektowe, Dostawca jest zobowiązany do posiadania i utrzymywania w mocy przez cały okres trwania zamówienia oraz w okresie Gwarancji ochrony ubezpieczeniowej Odpowiedzialności Cywilnej deliktowej i Umownej związanej z realizacją Zamówienia, obejmującą ochroną szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe. Ubezpieczenie obejmuje szkody będące – jeżeli strony Zamówienia ubezpieczenia nie umówiły się inaczej – następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia (rozumianego, jako czynności projektowe), które miały miejsce w okresie ubezpieczenia. Gdy według Umowy ubezpieczenia ochrona nie będzie uzależniona od wystąpienia zdarzenia w okresie ubezpieczenia, lecz skuteczna wobec szkód powstałych, ujawnionych lub zgłoszonych w okresie ubezpieczenia, okres ubezpieczenia (jeden lub – pod warunkiem zachowania ciągłości – ich suma) nie może się być krótszy niż okres trwania Zamówienia i Gwarancji.

3.1. Suma gwarancyjna w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta wyniesie nie mnie niż 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. W odniesieniu do czystych strat finansowych dopuszczalne jest ustanowienie limitu odpowiedzialności na poziomie 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

3.2. Franszyzy będę ustanowione na poziomie nie wyższym niż 5.000 zł, z zastrzeżeniem, że nie będą dotyczyły szkód osobowych.

 1. Dostawca oraz Poddostawcy dla pojazdów samochodowych używanych do realizacji Zamówienia zobowiązany jest do posiadania ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC)
 2. W przypadku wydłużenia okresu realizacji kontraktu Dostawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu ubezpieczenia.
 3. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej 30 dni po podpisaniu Zamówienia, ale nie później niż 5 dni przed wejściem na Teren Budowy kopie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem (polisa, certyfikat) wraz z potwierdzeniem przez brokera/agenta ubezpieczeniowego/ubezpieczyciela zgodności warunków ubezpieczenia OC z wymaganiami niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupów oraz dowody opłaty składki/raty składki. W przypadku nie wykonania tego obowiązku ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu przedłożenia ww. potwierdzeń. Jeżeli w okresie obowiązywania Zamówienia nastąpi termin zapadalności dalszych rat ubezpieczenia, potwierdzenie ich opłacenia będzie przedstawione ZAMAWIAJĄCEMU bez wezwania.
 4. W przypadku, gdy Dostawca nie dostarczy w ustalonym terminie którejkolwiek z wymaganych, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych, o których mowa w niniejszym paragrafie lub potwierdzeń opłacenia kolejnych, zapadłych w trakcie obowiązywania Zamówienia, rat ubezpieczenia, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo naliczania kary umownej zgodnie z zapisami Rozdziału 11 pkt 1 ppkt d)OWZ. Kara zostanie zapłacona przez Dostawcę lub potrącona przez Grupa TM Sp. z o.o. zgodnie z zapisami Rozdziału 11 pkt 1 ppkt d OWZ.

ROZDZIAŁ 6. KONTROLA JAKOŚCI ORAZ PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTACJI

 1. Preferowanym przez ZAMAWIAJĄCEGO systemem zarządzania jakością w zakresie realizacji Przedmiotu Zamówienia jest system oparty na normie ISO 9001.
 2. W trakcie wytwarzania elementów dostaw lub wykonania usług, Dostawca będzie stosował się do wymagań własnego wdrożonego systemu zapewnienia jakości, jak również do wymagań Zamówienia.
 3. Zamawiający oraz wszystkie uprawnione przezeń osoby będą miały w każdym rozsądnym terminie dostęp do Prac, do Terenu Budowy oraz wszystkich warsztatów i miejsc w których materiały lub instalacje są wytwarzane, produkowane lub przygotowywane dla potrzeb Prac, a Dostawca zapewni wszelkie narzędzia i wszelką pomoc w celu uzyskania takiego prawa dostępu. Zamawiający może polecić by żadna część Prac nie została zakryta lub uczyniona niedostępną bez uprzedniej zgody Dostawcy.
 4. Wykonawca może wyznaczyć niezależnego inspektora dla potrzeb realizacji kontroli i badań Prac lub ich części, materiałów lub elementów. Powiadomienie o takim wyznaczeniu zostanie przekazane Dostawcy przez Zamawiającego nie później niż 14 dni przed datą odnośnej kontroli. Dostawca wszelkie opłaty nałożone przez rzeczonego niezależnego inspektora uczestniczącego w procedurach badań lub odbiorów.
 5. Dostawca zobowiązany jest przesłać do ZAMAWIAJĄCEGO Plan Kontroli i Badań dla Przedmiotu Umowy celem weryfikacji, w terminie 2 tygodni od daty przyjęcia zamówienia.
 6. Najpóźniej w dniu wysyłki Przedmiotu Zamówienia na Miejsce Przeznaczenia, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU wyniki badań elementów i Protokoły Kontrolne wystawione przez Wydziały Kontroli Jakości na zakładzie Dostawcy. W razie nie złożenia powyższych dokumentów Dostawca nie ma prawa przekazania elementów Przedmiotu Zamówienia na Teren Budowy.
 7. Wykonany Przedmiot Zamówienia oraz jego jakość wykonania muszą być zgodne z Umową oraz z Załącznikami do Zamówienia, jak również z Planem Kontroli i Badań (PKIB).
 8. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO w Protokole Inspekcyjnym, że Przedmiot Zamówienia został wykonany w sposób nienależyty tj. niekompletny lub zawiera wady. Dostawca ma obowiązek ich uzupełnienia lub usunięcia w wyznaczonym technicznie możliwym terminie. Podpisanie Protokołu Inspekcyjnego nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony po zrealizowaniu prac naprawczych. Nie wywiązanie się Dostawcy z dokonania napraw w uzgodnionym terminie skutkuje obowiązkiem zapłaty kar umownych.
 9. Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia w zakresie opracowania i dostarczenia zgodnie z treścią Zamówienia Dokumentacji przez Dostawcę, Strony uważają rezultat końcowy tj. przekazanie kompletnej, bez wad Dokumentacji.
 10. Dostawca skompletuje Dokumentacje w wymaganej ilości i formie, zgodnie z zakresem dostaw i usług wyszczególnionym w zamówieniu, składająca się w szczególności wszystkich, rysunków, opisów technicznych, danych technicznych i innych uzgodnionych w Zamówieniu dokumentów lub wymaganych przez normy lub przepisy prawa. Dokumentacja będzie przekazana zgodnie z treścią Zamówienia wraz z przygotowanym przez Dostawcę Protokołem Przekazania Dokumentacji. Protokół Przekazania Dokumentacji potwierdza jedynie fakt wydania ZAMAWIAJĄCEMU Dokumentacji w celu jej sprawdzenia i nie stanowi podstawy do wystawienia faktury oraz dokonania płatności.
 11. Przekazana przez Dostawcę Dokumentacja podlega sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO lub Inwestora w terminie 30 dni licząc od dnia następnego po przekazaniu Dokumentacji przez Dostawcę.
 12. Zatwierdzenie lub Odrzucenie Dokumentacji zostanie udokumentowane w formie podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. Dokument Protokołu ZdawczoOdbiorczego zostanie przygotowany i załączony do Przekazanej Dokumentacji przez Dostawcę. Protokół Zdawczo-Odbiorczy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Dostawcę oraz dokonania płatności. W przypadku stwierdzenia, że Dokumentacja została wykonana w sposób należyty tj. niekompletny lub zawiera błędy projektowe, Dostawca ma obowiązek ich usunięcia w wyznaczonym technicznie możliwym do wykonania terminie. ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru poprawionej Dokumentacji w terminie do 30 dni od daty jej przekazania. Zatwierdzenie Dokumentacji przez ZAMAWIAJĄCEGO nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności za wady.
 13. Błędy w Dokumentacji Dostawcy w tym błędy związane z niezastosowaniem właściwych przepisów prawnych, opuszczenia, niejasności, sprzeczności, i inne wady Dokumentacji będą usuwane przez Dostawcę na jego koszt.
 14. W przypadku wystąpienia wad w wykonanych lub w zmontowanych elementach Dostaw na warsztacie lub podczas montażu, których przyczyną są błędy w Dokumentacji będącej przedmiotem Zamówienia, ZAMAWIAJĄCY ma prawo obciążyć Dostawce kosztami naprawy.

ROZDZIAŁ 7. OGÓLNE ZALECENIA TRANSPORTOWE

 1. Dostawca dostarczy Dostawy na Teren Budowy nieuszkodzone, bez korozji, właściwie opakowane, i zabezpieczy je przed wilgocią, korozją, deszczem, skutkami wstrząsów i wszelkimi innymi szkodliwymi warunkami, odpowiednio do rodzaju danej dostawy tak, aby przetrwały bez uszkodzenia wszelkie przeładunki, rozładunek, składowanie oraz montaż,
 2. Dostawca właściwie oznakuje Dostawy, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych elementów dostaw. W przypadku niedopełnienia warunków oznakowania wszelkie konsekwencje wynikające z braku możliwości identyfikacji poszczególnych elementów dostaw jak również ich odnalezienia oraz wynikłą z tego powodu szkodę po stronie ZAMAWIAJĄCEGO ponosi Dostawca, tak jak za opóźnienie w dostawie włącznie z karami Umownymi.
 3. Dostawca poinformuje, na co najmniej 10 (dziesięć) dni roboczych przed datą dostawy, o dacie wysyłki, nazwie firmy przewozowej, ilości ładunku, całkowitej objętości i wymiarach/ciężarach oraz terminie dostarczenia na Teren Budowy Przedmiotu Zamówienia. Jeżeli Dostawca nie poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO, to Dostawca zostanie obciążony kosztami rozładunku Przedmiotu Zamówienia.
 4. W przypadku przesunięcia przez Zamawiającego terminu dostawy do trzech miesięcy, Dostawca przechowa przedmiot dostawy bez dodatkowych kosztów dla ZAMAWIAJĄCEGO.

ROZDZIAŁ 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I POUFNOŚĆ

 1. Wszystkie informacje wynikające z Zamówienia objęte są poufnością i mogą być udostępnione Stronom Trzecim jedynie w niezbędnym zakresie wynikającym z Przedmiotu Zamówienia.
 2. Powzięte informacje i wydane dokumenty nie mogą być powielane, wypożyczane, przechowywane i publikowane jakimikolwiek metodami elektronicznymi, fotokopiowaniem bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO
 3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich uzyskanych dokumentów oraz informacji dotyczących Zamówienia, nie wyłączając Dokumentacji Technicznej, handlowych, opisów, specyfikacji, danych oraz instrukcji, uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio od drugiej Strony lub od Osoby Trzeciej upoważnionej do działania w imieniu którejkolwiek ze Stron, jak również do ich nie ujawniania bez pisemnej zgody drugiej Strony.
 4. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności wygasa, o ile Strony nie zdecydują o jego wydłużeniu, po upływie 10 (dziesięciu) lat od daty podpisania Protokołu Przekazania –Przyjęcia Obiektu Do Eksploatacji.
 5. Za Informacje Chronione należy uważać wszystkie informacje (oprócz informacji podanych do wiadomości publicznej) przekazane Dostawcy przez ZAMAWIAJĄCEGO w ramach realizacji niniejszej Umowy.
 6. Dostawca w ramach Wynagrodzenia/Ceny przeniesie na ZAMAWIAJĄCEGO wszelkie majątkowe prawa autorskie do dokumentacji. Dostawca udziela również zgody na wykonanie praw zależnych odnośnie powyższej dokumentacji, w także na wprowadzenie w nich ewentualnych zmian.
 7. Dostawca zapewnia ZAMAWIAJĄCEMU, że poprzez dostawę przedmiotu umowy nie zostaną naruszone prawa patentowe i inne chronione prawa, technologie osób trzecich. Dostawca jest całkowicie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie praw patentowych, przemysłowych praw chronionych, technologii osób trzecich.

ROZDZIAŁ 9. GWARANCJA I RĘKOJMIA

 1. Dostawca udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot Zamówienia Gwarancji oraz Rękojmi.
 2. Gwarancja zostaje udzielona ZAMAWIAJĄCEMU na okres wskazany w Zamówieniu. Okres Rękojmi rozpoczyna się w dniu przejścia ryzyka na ZAMAWIAJĄCEGO, a kończy w dniu zakończenia Okresu Gwarancji.
 3. Dostawca gwarantuje, że Przedmiot Zamówienia będzie w pełni zgodny z Zamówieniem, wolny od wad prawnych i fizycznych, spełniać wymagania techniczne określone w Dokumentacji i w Zamówieniu.
 4. W Okresie Gwarancji oraz Rękojmi Dostawca będzie zobowiązany niezwłocznie usuwać wszystkie wady w Przedmiocie Zamówienia. Usunięcie wady w Przedmiocie Zamówienia zostanie każdorazowo potwierdzone protokolarnie przez obie Strony.
 5. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie lub drogą elektroniczną na adres określony w Zamówieniu.
 6. Dostawca zareaguje na zgłoszenie reklamacyjne/gwarancyjne natychmiast tj. w ciągu 24 godzin oraz niezwłocznie przystąpi do usunięcia wady w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO technicznie uzasadnionym terminie.
 7. Jeżeli Dostawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie wady w wyznaczonym terminie, to ZAMAWIAJĄCY może usunąć wadę samodzielnie lub zlecić jej usunięcie, na koszt i ryzyko dostawcy, bez utraty praw z tytułu udzielonej przez Dostawcę Gwarancji i Rękojmi na przedmiot zamówienia. W takim przypadku Dostawca zwróci ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie udokumentowane koszty.
 8. Jeżeli w Okresie Gwarancji oraz Rękojmi, ten sam element Przedmiotu Zamówienia lub jego część ulegnie z tej samej przyczyny 3(trzy)-krotnemu uszkodzeniu, wówczas dostawca ma obowiązek na własny koszt wymienić ten element Przedmiotu lub jego część na nową oraz dokonać zmian, które wyeliminują występowanie takich uszkodzeń w przyszłości, chyba że dostawca wykaże, że uszkodzenie to nie wynikało za każdym razem z tej samej przyczyny bądź za przyczynę uszkodzenia zgodnie z umową nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Okres Gwarancji oraz Rękojmi będzie przedłużony o okres postoju Obiektu lub Przedmiotu Zamówienia-z przyczyn, za które dostawca odpowiada zgodnie z zamówieniem. Dla elementów wymienionych przedmiotu zamówienia ,Okres Gwarancji oraz Rękojmi na te elementy będzie biegł na nowo, a dla elementów naprawionych przedmiotu zamówienia Okres Gwarancji na te elementy będzie ulegał wydłużeniu o czas naprawy tych elementów , jeżeli konieczność ich wymiany lub naprawy wynika z przyczyn, za które dostawca odpowiada zgodnie z umową.
 10. Dostawca w Okresie Gwarancji oraz Rękojmi będzie świadczył serwis gwarancyjny w odniesieniu do Przedmiotu Zamówienia w ramach wynagrodzenia umownego.

ROZDZIAŁ 10. ZOBOWIĄZANIA STRON

 1. Dostawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Zamówienia własnymi siłami. Bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO Dostawa nie może podzlecić wykonania części lub całości zleconych usług innym Poddostawcom.
 2. Dostawca oświadcza iż wszyscy pracownicy skierowani do realizacji Zamówienia są zatrudnieni na podstawie umów o prace zgodnie z obowiązującym prawem
 3. Dostawca w czasie obowiązywania zamówienia oraz w okresie gwarancji, ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju wady, błędy i uchybienia w dostawach, usługach, lub pracach budowlanych, których wykonanie zlecił poddostawcy. Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania, zaniechania i uchybienia podwykonawców, ich agentów i pracowników tak jak za swoje działania. Poddostawca może być zatrudniony przy realizacji dostaw, usług lub pracach budowlanych, pod warunkiem przestrzegania postanowień zamówienia i załączników do zamówienia.
 4. Od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia, Dostawca zobowiązany jest do bezwarunkowego i bez uprzedniego wzywania, przesyłania do każdego 1-go roboczego dnia następnego tygodnia pisemnych raportów informujących o stanie realizacji przedmiotu zamówienia za ostatni tydzień.
 5. Przesłane raporty powinny zawierać informację o stanie osobowym pracowników oraz nadzoru oraz o postępie prac oraz problemach do rozwiązania.
 6. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia ZAMAWIAJACEGO o każdym przypadku zagrażającym zakłóceniem w wykonaniu terminowej realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz innym zdarzeniu mającym istotny wpływa na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia,
 7. W każdym uzasadnionym przypadku Dostawca zobowiązany jest się na pisemne wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO do stawienia się na Terenie Budowy lub w innym wyznaczonym miejscu na spotkanie dotyczące należytej realizacji Przedmiotu Zamówienia.
 8. Dostawca zobowiązuje się, że nawet w przypadku niewyspecyfikowania w umowie takich elementów dostaw i usług, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Przedmiotu Zamówienia oraz spełnienia wszystkich udzielonych gwarancji, wymogów oceny zgodności, p. poż, BHP, UDT, TDT, ochrony środowiska i innych obowiązujących na terenie budowy, to zostaną one dostarczone i zamontowane w ramach wynagrodzenia umownego określonego w zamówieniu;
 9. Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia analizy zakresu obowiązywania dyrektyw Unii Europejskiej w przedmiocie realizacji zamówienia. Dla wszystkich przypadków wyprodukowanych i dostarczanych przez siebie dostaw w stosunku, do których obowiązują wymagania zasadnicze dyrektyw, Dostawca przeprowadzi proces oceny ich zgodności, wystawi deklaracje zgodności WE (EC Declaration of Conformity) oraz oznakuje wyroby znakiem CE. Wszystkie dostawy, jakie Dostawca w ramach realizacji zamówienia zakupi u swoich dostawców, a w stosunku do których mają zastosowanie wymagania zasadnicze dyrektyw Unii Europejskiej , będą posiadały oznakowanie CE oraz deklaracje zgodności WE (EC Declaration of Conformity).

10.Dostawca nie będzie zgłaszał jakichkolwiek roszczeń, żądań zmiany wynagrodzenia umownego w związku z niedostatecznym zbadaniem przez siebie terenu budowy, miejsca wykonania montażu oraz kwestii określonych zakresem wykonania dostaw, usług lub prac budowlanych na bazie dokumentacji dostarczonej przez ZAMAWIAJĄCEGO.

11.ZAMAWIAJĄCY może, po pisemnym powiadomieniu Dostawcy, zażądać wprowadzenia uzasadnionych zmian w Przedmiocie Zamówienia korzystnych z punktu widzenia ekonomiki albo technologii (np. zmiany te obniżą koszt realizowania zamówienia, utrzymania lub użytkowania Obiektu lub Przedmiotu Zamówienia) lub też koniecznych z uwagi na sposób finansowania zewnętrznego zamówienia lub racjonalnie uzasadnione zgodne z aktualnymi standardami rynkowymi wymogi podmiotów zapewniających takie finansowanie zewnętrzne, przekazując Dostawcy tzw. „Polecenie Zmiany”, które nakazuje dostawcy zmienić, skorygować, pominąć, dodać lub w inny sposób przekształcić jakąkolwiek część Przedmiotu Zamówienia (zwane dalej „zmianą”). Przed wydaniem jakiegokolwiek Polecenia Zmiany ZAMAWIAJĄCY wcześniej powiadomi Dostawce o charakterze i formie takiej zmiany. W ciągu 14 dni (czternastu) dni od otrzymania Polecenia Zmiany lub w innym obustronnie uzgodnionym terminie Dostawca opracuje i dostarczy do zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCEMU tzw. Dokument Zmiany Zamówienia.

 1. Dostawca zwolni i ochroni ZAMAWIAJĄCEGO od odpowiedzialności w zakresie wszystkich procesów sądowych, postępowań administracyjnych, roszczeń, szkód, kosztów i wydatków jakiegokolwiek rodzaju, włączając w to zasądzone koszty obsługi prawnej, związanych ze śmiercią lub zranieniem jakiejkolwiek osoby albo uszkodzenia jakiejkolwiek rzeczy, które zdarzyły się w związku z realizacją zamówienia na skutek zaniedbań Dostawcy lub jego Poddostawcy. W razie poniesienia przez ZAMAWIAJĄCEGO związanej z powyższym szkody, Dostawca zobowiązany będzie do jej naprawienia.
 2. Jeżeli przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU zostało wytoczone powództwo albo zostało zgłoszone roszczenie, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, wówczas ZAMAWIAJĄCY powiadomi Dostawcę, który zobowiązuje się i będzie uprawniony na własny koszt uczestniczyć w takim postępowaniu i wejść o ile będzie taka prawna możliwość w miejsce ZAMAWIAJĄCEGO lub przystąpić, jako interwenient uboczny, jak również może przeprowadzić negocjacje w celu rozstrzygnięcia tych postępowań.
 3. Dostawca powstrzyma się od jakichkolwiek działań zabronionych, które oznaczają w szczególności oferowanie, przekazywanie lub zgodę na przekazywanie korzyści majątkowej przedstawicielom Inwestora, Instytucji Odbiorowej, ZAMAWIAJĄCEMU lub stronie trzeciej w związku z podjęciem lub zaniechaniem przez nich czynności pozostającej w związku z realizacją Przedmiotu Zamówienia. Takie działania zabronione Dostawcy będą oceniane, jako przejaw rażącego zaniedbania ze strony Dostawcy.
 4. ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązane do pokrycia ewentualnej szkody powstałej po stronie Dostawcy, w związku z skierowanymi bezpośrednio do niego poleceniami lub instrukcjami przez Inwestora. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia wszystkich takich instrukcji w tym i przekazanych rysunków, specyfikacji, ewentualnych materiałów i innych dokumentów otrzymanych od Inwestora związanych z zakresem przedmiotu zamówienia, pod względem ich poprawności i kompletności. Dostawca natychmiast poinformuje o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO oraz prześle stosowny raport.
 5. Dostawca zobowiązuje się do wykonania ewentualnych prac dodatkowych wynikłych ze zmiany zakresu projektowego zwanych dalej „Pracami Dodatkowymi”. Prace zostaną wykonane na podstawie pisemnego zamówienia wystosowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO do Dostawcy.
 6. Dostawca nie ma prawa odmówić wykonania Prac Dodatkowych związanych bezpośrednio z realizacją Przedmiotu Zamówienia:
 7. a) Wycena Prac Dodatkowych zostanie dokonana w formie kosztorysu, który wymaga akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO
 8. b) W przypadku, gdy Prace Dodatkowe związane są bezpośrednio z zakresem Przedmiotu Zamówienia, a Dostawca odmawia ich wykonania, wówczas ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wykonania lub zlecenia tych prac stronie trzeciej na koszt Dostawcy(wykonanie zastępcze).
 9. c) Prace dodatkowe będą rozliczane w momencie przekroczenia wartości 3% wynagrodzenia brutto, a prace dodatkowe do wartości 3% wynagrodzenia brutto nie podlegają rozliczeniu i są wliczone w wynagrodzenie należne za wykonanie Przedmiotu Zamówienia.
 10. Pracami Dodatkowymi nie są:
 11. a) Prace konieczne dla dopasowania dostarczonych elementów wynikające z dostarczonej dokumentacji przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz będące wynikiem tolerancji wykonawczych, montażowych i przyjętych technologii.
 12. b) Prace modyfikacyjne ułatwiające montaż lub /i wynikające z konieczności zmiany przez Dostawcę zaakceptowanych wcześniej poddziałów zespołów przeznaczonych do wymiany na elementy montażowe.
 13. c) Prace wynikające z nieterminowej realizacji Przedmiotu Zamówienia przez Dostawcę.

ROZDZIAŁ 11.KARY,ODSZKODOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W przypadku stwierdzenia opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu Zamówienia, Dostawca będzie zobowiązany zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:
 2. a) Kara umowna za opóźnienie w przekazaniu Dokumentacji i Raportów Tygodniowych w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
 3. b) Kara umowna za opóźnienie w terminie realizacji Przedmiotu Zamówienia, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
 4. c) Kara umowna za opóźnienie w usunięciu wady w Przedmiocie Zamówienia w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
 5. d) W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przez Dostawcę, Gwarancji Finansowej lub którejkolwiek z wymaganych i potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych, Dostawca zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia.
 6. e) Kara umowna za przypadki przebywania na budowie osób, które nie posiadają aktualnej umowy o pracę i odpowiednich ubezpieczeń w wysokości 5 000,00 zł za każdą taką osobę.
 7. f) Kara umowna za bezpośredni kontakt z inwestorem lub generalnym wykonawcą bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10 000,00 zł za każdy taki przypadek.
 8. Jeżeli określona i gwarantowana w zamówieniu dyspozycyjność Przedmiotu Zamówienia nie zostanie osiągnięta, to kara umowna za każdy rozpoczęty 1% punkt procentowy takiego obniżenia wyniesie 0,5% wartości wynagrodzenia brutto. Zapłacenie kary nie zwalnia Dostawcy z doprowadzenia Przedmiotu Zamówienia do wymaganego w Zamówieniu stanu.
 9. Jeżeli określona i gwarantowana w Zamówieniu wydajność przedmiotu umowy nie zostanie osiągnięta, to kara umowna za każdy rozpoczęty 1% punkt procentowy takiego obniżenia wyniesie 0,5% wartości wynagrodzenia brutto. Zapłacenie kary nie zwalnia Dostawcy z doprowadzenia Przedmiotu Zamówienia do wymaganego Zamówieniem stanu.
 10. Każdorazowo oraz rozpatrując osobno każde urządzenie składające się na Przedmiot Zamówienia przy przekroczeniu dopuszczalnego poziomy dźwięku Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każde rozpoczęte 0,5dB(A)przekroczenia powyżej gwarantowanego poziomu głośności (licząc w punkcie najwyższego przekroczenia)określonej i gwarantowanej w Zamówieniu przez Dostawcę. Zapłacenie kary nie zwalnia dostawcy z doprowadzenia Przedmiotu Zamówienia do wymaganego Zamówieniem stanu.
 11. Każdorazowo oraz rozpatrując osobno każde urządzenie składające się na Przedmiot Zamówienia przy przekroczeniu dopuszczalnego poziomu zużycia energii elektrycznej, jeżeli podana wartość zużycia energii elektrycznej zostanie przekroczona Dostawca zapłaci karę w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczęta 0,5 Kwh/h przekroczenia powyżej wartości określonej i gwarantowanej w Zamówieniu przez Dostawcę. Zapłacenie kary nie zwalnia Dostawcy z doprowadzenia Przedmiotu Zamówienia do wymaganego Zamówieniem stanu.
 12. Jeżeli określone i gwarantowane w Zamówieniu pozostałe parametry Przedmiotu Zamówienia nie zostaną przez Dostawcę dotrzymane, to kara umowna za każdy rozpoczęty 0,5% punkt procentowy ich niedotrzymania wyniesie 0,5% wynagrodzenia brutto. Zapłacenie kary nie zwalnia Dostawcy z doprowadzenia Przedmiotu Zamówienia do wymaganego Zamówieniem stanu.
 13. W przypadku powierzenia części lub całości zakresu usług będących Przedmiotem Zamówienia stronie trzeciej bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto lecz nie mniej niż 50 000,00 zł za każdy taki przypadek. Zapłata powyższej kary nie wyklucza możliwości naliczania innych kar lub skorzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO z innych uprawnień przewidzianych w Zamówieniu oraz w OWZ.
 14. Kara porządkowa. W przypadku wystąpienia na Terenie Budowy zdarzenia w postaci dopuszczenia się przez Pracowników Dostawcy lub pracowników jego Poddostawców naruszania regulaminów Inwestora, przepisów prawa, przepisów BHP, p.poż., spożywania alkoholu lub środków odurzających, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
 15. a) Brak środków ochrony w wysokości 100,00 zł za każdy taki przypadek
 16. b) Stworzenie każdego potencjalnego zagrożenia w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek
 17. c) Spożywanie alkoholu lub środków odurzających w wysokości 10 000,00 zł za każdy taki przypadek d) Naruszenia regulaminów inwestora, przepisów prawa, przepisów BHP, p.poż w wysokości 2 000,00 zł za każdy taki przypadek.

Ponadto Dostawca zobowiązany jest do wyrównania Zamawiającemu szkody spowodowanej takimi zdarzeniami.

 1. Za odstąpienie lub rozwiązanie Zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy Dostawcy, Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto. Zapłata powyższej kary nie wyklucza możliwości naliczania innych kar lub skorzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO z innych uprawnień przewidzianych w Zamówieniu oraz w OWZ.
 2. Za odstąpienie lub rozwiązanie Zamówienia przez Dostawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność, Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto. Zapłata powyższej kary nie wyklucza możliwości naliczania innych kar lub skorzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO z innych uprawnień przewidzianych w Zamówieniu oraz w OWZ.
 3. Dostawca zapłaci ww. karę umowną nie później niż 14 dni od daty wystawienia przez ZAMAWIAJĄCEGO stosownej noty obciążeniowej. Jeżeli Dostawca nie zapłaci kar umownych w tym terminie, będą one potrącone przez ZAMAWIAJĄCEGO z wynikających z zamówienia płatności lub pobrane z gwarancji finansowej zabezpieczającej należyte wykonanie Przedmiotu Zamówienia.
 4. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
 5. Stron ustalają, że Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej w przypadku naruszenia przez Dostawcę obowiązku poufności określonego w Rozdziale 8 w wysokości 5 % całego wynagrodzenia netto należnego Dostawcy – za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku.

ROZDZIAŁ 12. ZAWIESZENIE REALIZACJI, ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. ZAMAWIAJĄCY poprzez złożenie Dostawcy oświadczenia na piśmie może zawiesić z przyczyn leżących po stronie inwestora, albo z innych ważnych dla siebie przyczyn realizację zamówienia na okres nie dłuższy niż 90 dni. Oświadczenie zamawiającego określało będzie termin rozpoczęcia zawieszenia.
 2. W okresie zawieszenia Dostawca wstrzyma realizację Przedmiotu Zamówienia. Terminy określone w zamówieniu, a przypadające po złożeniu przez stronę zawieszającą drugiej stronie zawiadomienia o zawieszeniu ulegają przesunięciu o okres zawieszenia.
 3. Wszystkie obowiązki Dostawcy dotyczące zachowania na terenie budowy oraz odpowiedzialności za przedmiot pozostaną w mocy, w szczególności, Dostawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia i sprawowania pieczy nad wszystkimi dostawami i wykonanymi usługami lub pracami budowlanymi.
 4. ZAMAWIAJĄCY będzie uprawnione do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, według swojego wyboru, w całości lub w części, w następujących przypadkach:
 5. a) Z zastrzeżeniem obowiązku wyznaczenia Dostawcy dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez Dostawce, jeżeli w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania od ZAMAWIAJĄCEGO wezwania do usunięcia naruszeń Dostawca nie zaniecha naruszeń postanowień Zamówienia i nie naprawi ich skutków lub nie przedstawi zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO planu naprawczego.
 6. b) Jeżeli opóźnienie w realizacji któregokolwiek ze zobowiązań Dostawcy objętych Zamówieniem przekracza 14(czternaście)dni lub Dostawca dopuścił się innego rażącego zaniedbania.
 7. c) Jeżeli Dostawca podzlecił całość lub część prac wynikających z Zamówienia lub scedował na osobę trzecią prawa lub obowiązki wynikające z umowy bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
 8. d) Gdy złożono wniosek o ogłoszenie upadłości wobec Dostawcy, wszczęto postępowanie likwidacyjne, bądź tez Dostawca złożył oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa upadłościowego.
 9. e) W przypadku odstąpienia od umowy głównej lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie inwestora,
 10. f) Naruszenia zobowiązań dotrzymania zgodności włącznie z naruszeniem jakichkolwiek wymagań z zakresu BHP i ochrony środowiska i/lub naruszenia zobowiązań antykorupcyjnych
 11. g) Naruszenie praw własności intelektualnej i/lub naruszenia zobowiązań zapobiegania piractwu
 12. h) Naruszenia zobowiązania poufności
 13. i) Dokonanie cesji Zamówienia lub jakiekolwiek jego części bądź podzlecenie realizacji całości lub części Prac bez zgody Zamawiającego
 14. j) Nie zastosuje materiałów lub standardów wykonawstwa wymaganych w Zamówieniu.
 15. k) W przypadku gdy Dostawca świadomie przedstawi dowody zawierające nieprawdziwe oświadczenia dotyczące płatności wynagrodzeń dla pracowników lub Poddostawców.
 16. l) W przypadku gdy Dostawca, podczas realizacji Prac, daje Zamawiającemu uzasadnione powody by mógł on przypuszczać, ze Prace będą wadliwe w takim stopniu, że zostaną one odrzucone, w całości lub w części przez Zamawiającemu.
 17. W przypadku rozwiązania Zamówienia przez którąkolwiek ze Stron:
 18. a) Dostawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie wyłącznie za tą część Przedmiotu Zamówienia, która będzie odebrana przez ZAMAWIAJĄCEGO przed rozwiązaniem Zamówienia.
 19. b) ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do korzystania z dokumentacji, rysunków, specyfikacji i innych dokumentów otrzymanych od wykonawcy w ramach Zamówienia przed jego rozwiązaniem,
 20. c) W przypadku rozwiązania Zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO dostawca naprawi wszelkie udokumentowane szkody poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO skutkiem rozwiązania Zamówienia.
 21. d) Jeżeli ZAMAWIAJĄCY rozwiąże Zamówienie to powinno odebrać te części Przedmiotu Zamówienia, które zostały wykonane zgodnie z Zamówieniem, chyba, że wykonane częściowe nie ma dla niego znaczenia ze względu na cel Zamówienia lub właściwości jego Przedmiotu. ZAMAWIAJĄCY w takim przypadku zapłaci Dostawcy wartość wykonanych pozytywnie odebranych dostaw, usług lub prac budowlanych do dnia rozwiązania zamówienia, co zostanie potwierdzone w formie podpisania przez strony odpowiedniego protokołu.
 22. e) W przypadku rozwiązania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, ZAMAWIAJĄCY niezależnie od naliczenia kary umownej ma prawo do ukończenia Przedmiotu na koszt i ryzyko Dostawcy (wykonanie zastępcze). Dostawca zobowiązany będzie zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU udokumentowane koszty poniesione w związku z ukończeniem Przedmiotu Zamówienia.
 23. Niezależnie od podstaw od odstąpienia od umowy wynikających z przepisów prawa, ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od Zamówienia w ciągu 120 dni od ziszczenia się zdarzenia uzasadniającego odstąpienie od Zamówienia w szczególności w przypadku:
 24. a) Gdy Dostawca poważnie naruszy postanowienia umowy, dopuści się rażącego zaniedbania lub z winy Dostawcy Przedmiot Zamówienia nie spełnia parametrów technicznych/wymagań technicznych określonych w treści Zamówienia lub jego załącznikach, lub których dotrzymanie i spełnienie wynika z regulacji prawnych, lub przekazanej dokumentacji wykonawczej,
 25. b) Nieprzedstawienia przez Dostawcę, ZAMAWIAJĄCEMU w wymaganym terminie bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji finansowej.
 26. c) Dostawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w ciągu 7dni od zawarcia umowy, pomimo wezwania do niezwłocznego rozpoczęcia prac.
 27. d) Od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy dostawca niezwłocznie wstrzyma wszelkie prace i zamierzenia związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie zawierał nowych umów w tym przedmiocie ze swymi podwykonawcami. W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od umowy dostawca niezwłocznie zwróci zamawiającemu wszelkie kwoty otrzymane tytułem wynagrodzenia umownego oraz niezwłocznie usunie przedmiot umowy z terenu budowy na swój koszt i ryzyko dostawcy

ROZDZIAŁ 13. SIŁA WYŻSZA

 1. Siła Wyższa to każde zewnętrzne zdarzenie będące poza kontrolą Stron, które nie jest do przewidzenia przez którąkolwiek ze Stron, a ma istotny wpływ na wykonanie Zamówienia, a w szczególności:
 2. a) wojny(wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, akty terrorystyczne ,mobilizacje lub embarga,
 3. b) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych, toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych lub ich nuklearnych składników,
 4. c) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy i cywilny lub wojna domowa,
 5. d) bunt, rozruch lub zamieszki z wyjątkiem takich, które są ograniczone wyłącznie do pracowników podwykonawców lub personelu dostawcy lub personelu ZAMAWIAJĄCEGO
 6. e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar, i inne.
 7. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną niespełnienia czy złamania swoich zobowiązań wynikających z Zamówienia w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowiązań jest uniemożliwione przez Siłę Wyższą, której działanie występuje po dniu wejścia Zamówienia w życie.
 8. Jeżeli któraś ze stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności Siły Wyższej, które mogą dotyczyć wypełnienia jej zobowiązań, powiadomi ona o tym niezwłocznie drugą stronę.
 9. Fakt wystąpienia siły wyższej zostanie potwierdzony pisemnie przez uznaną Instytucję Publiczną właściwą dla wskazania takich zdarzeń na terenie, na którym siła wyższa wystąpiła.
 10. Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności siły wyższej Dostawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim to będzie obiektywnie wykonalne.
 11. Jeżeli z powodu siły wyższej wykonywanie umowy lub jej istotnej części zostało uniemożliwione przez nieprzerwany okres dłuższy niż 120 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli Zamówienie zostanie wypowiedziane, strony niezwłocznie spotkają się celem dokonania rozliczenia finansowego Zamówienia.

ROZDZIAŁ 14. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I JĘZYK ZAMÓWIENIA

 1. Wszystkie spory wynikające z Zamówienia odnośnie jego treści i realizacji, które nie mogą zostać załatwione polubownie przez strony, będą rozstrzygnięte przez Sąd Powszechny właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO
 2. W sprawach nieuregulowanych w Zamówieniu lub OWZ, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 3. Zamówienie jest sporządzone w języku polskim.
 4. W przypadku sporządzenia Zamówienia w kilku egzemplarzach oraz w tłumaczeniu w język obcy, językiem Zamówienia jest tylko język polski. Oznacza to iż , tylko polska wersja podpisanego egzemplarza Zamówienia jest wiążącą dla stron i jest nadrzędną w stosunku do jakiegokolwiek tłumaczenia egzemplarza Zamówienia lub tekstu Zamówienia przetłumaczony na język obcy nie ma statusu dokumentu Zamówienia, chociażby został przez strony podpisany zgodnie z ich reprezentacją w związku z tym strony nie mogą z niego wywodzić skutków związanych z realizacją Zamówienia.
 5. O ile strony nie uregulowały tego inaczej w Zamówieniu, korespondencja związana z Zamówieniem odbywać się będzie w języku polskim.
 6. Wyklucza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku.

ROZDZIAŁ 15.INNE POSTANOWIENIA

 1. Wszystkie wymienione w OWZ załączniki są jego integralną częścią.
 2. Dostawca nie może scedować na osoby trzecie swoich praw i obowiązków wynikających z Zamówienia bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej.
 3. Żadne zmiany Zamówienia nie staną się skuteczne o ile nie zostanie to wyrażone na piśmie i podpisane przez obie strony.
 4. Strony Zamówienia oświadczają, że zapoznały się z zamówieniem oraz OWZ przed wcześniejszym podpisaniem go do realizacji, że jest dla nich zrozumiały, jest sporządzony według ich woli.
 5. Wszelka korespondencja lub negocjacje prowadzone przez Dostawcę w związku z zamówieniem z kompetentnymi władzami publicznymi, inwestorem, sieciami energetycznymi, agencjami rządowymi, inwestorem i odnośnymi przedstawicielami prowadzone będą wyłącznie po konsultacji i za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO.
 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Zamówienia okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych.

GRUPA TM SP. Z O.O.